ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สมัครตัวแทนจำหน่าย

เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

1. แบบฟอร์มการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
2. ภ.พ. 01 หรือ ภ.พ. 20 หรือ ภ.พ. 09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มีอำนาจ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจ
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัท และสถานที่ส่งของ
7. หนังสือรับรองบริษัทฯ ไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. หนังสือบริคณห์สนธิ
10. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

** รับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกใบ **