จัดสรรที่ดินทำกินแบบ Smart Farmer ด้วยการปลูกข้าวโพดหมุนเวียนในนาข้าว สร้างรายได้ตลอดปี!