ระวัง! เพลี้ยหอยเกล็ดขาวบุกไร่มัน ศัตรูพืชตัวฉกาจของไร่มันสำปะหลัง ในช่วงฝนขาดช่วง